Algemene Voorwaarden

Definities

Klant: elke professionele of natuurlijke persoon die bekwaam is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
Voordelen en diensten: https://www.sar-benelux.com biedt klanten:

Inhoud: alle samenstellende elementen van de informatie die op de site aanwezig is, in het bijzonder teksten – afbeeldingen – video’s.

Klantinformatie: hierna “Informatie(s)” genoemd, die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die mogelijk in het bezit zijn van https://www.sar-benelux.com voor het beheer van uw account, het beheer van de klantenrelatie en voor analytische en statistische doeleinden.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “onderaannemer” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679)

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de website https://www.sar-benelux.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van haar implementatie en monitoring:

Eigenaar : SPRL Sar -België Maatschappelijk kapitaal van € 18.600 BTW-nummer: 0713.489.636 – Louizalaan 54 1050 Brussel

Publicatiebeheerder : Denayer Anne – 0484676950
De publicatiebeheerder is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Benjamin de Bruijne – 0497363065
Gastheer : O2 Switch – 222-224 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand 0545457878 Functionaris voor
gegevensbescherming : Denayer Anne – info@sar-benelux.com

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code en de toepasselijke internationale regelgeving.
De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de Site voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Het gebruik van de site https://www.sar-benelux.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://www.sar-benelux.com worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door https://www.sar-benelux.com , die zich dan inspant om de gebruikers te informeren vóór de data en tijden van de interventie.
De website https://www.sar-benelux.com wordt regelmatig bijgewerkt door https://www.sar-benelux.com verantwoordelijke. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich niettemin op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website https://www.sar-benelux.com is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.
https://www.sar-benelux.com streeft ernaar de site https://www.sar-benelux.com van zo nauwkeurig mogelijke informatie te voorzien. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door haarzelf, hetzij door de externe partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://www.sar-benelux.com wordt gegeven als een indicatie en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site https://www.sar-benelux.com niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie .
De site https://www.sar-benelux.com wordt gehost door een serviceprovider op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679)

Het doel is om een dienst aan te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De host verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke duur te onderbreken, in het bijzonder met het oog op onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, storing van zijn infrastructuur of indien de Diensten en Diensten verondersteld verkeer genereren.

https://www.sar-benelux.com en de host kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur die met name verband houden met netwerkcongestie die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en inbreuken.

https://www.sar-benelux.com is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden .
Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://www.sar-benelux.com .

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

https://www.sar-benelux.com treedt op als uitgever van de site. https://www.sar-benelux.com is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

https://www.sar-benelux.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website https://www.sar-benelux.com , en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of door het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

https://www.sar-benelux.com kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site https://www.sar-benelux.com .
Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://www.sar-benelux.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming, te verwijderen. Indien van toepassing, behoudt https://www.sar-benelux.com zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in het geval van een bericht van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard. , ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

7. Melding van incidenten

Hoe hard u ook probeert, geen enkele methode van verzending via internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen.
Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de betrokken gebruikers op de hoogte stellen zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de beveiliging van hun account en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen te voldoen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.sar-benelux.com wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van https://www.sar-benelux.com en zijn rechten zou de overdracht van deze informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen. tegen de gebruiker van de site https://www.sar-benelux.com .

8. Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te garanderen, maakt https://www.sar-benelux.com gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, codering en wachtwoord.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt https://www.sar-benelux.com alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hypertekstlinks “cookies” en internetbakens (“tags”)

De site https://www.sar-benelux.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://www.sar-benelux.com . https://www.sar-benelux.com heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en gratis deactiveren via de deactiveringsopties die u worden aangeboden en hieronder worden herinnerd, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of voorkomen.

8.1. “KOEKJES”

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en in de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone) wordt opgeslagen (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, evenals de datum en tijd van toegang. Cookies lopen op geen enkele manier het risico de terminal van de gebruiker te beschadigen.

https://www.sar-benelux.com verwerkt waarschijnlijk de informatie van de gebruiker over zijn bezoek aan de site, zoals de geraadpleegde pagina’s, de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://www.sar-benelux.com de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker verbeteren.

Cookies die de navigatie en/of de levering van de door de site aangeboden diensten vergemakkelijken, de gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wil accepteren, zodat cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden afgewezen, hetzij stelselmatig, hetzij volgens de afzender. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen. https://www.sar-benelux.com informeert de Gebruiker dat in dit geval mogelijk niet alle functionaliteiten van zijn navigatiesoftware beschikbaar zijn.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of zijn browser weigert, of als de gebruiker de cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en zijn ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://www.sar-benelux.com of een van zijn serviceproviders, voor technische compatibiliteitsdoeleinden, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taalinstellingen en weergave of het land van waarmee de terminal met internet lijkt te zijn verbonden.

Indien nodig wijst https://www.sar-benelux.com alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met het verslechteren van de werking van de Site en de diensten die mogelijk worden aangeboden door https://www.sar-benelux.com , als gevolg van (i ) de weigering van cookies door de gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://www.sar-benelux.com om de cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen vanwege de keuze van de gebruiker. Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn wensen op het gebied van cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen op het gebied van Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.sar-benelux.com kan ook gebruikmaken van de diensten van externe dienstverleners om de informatie die in deze sectie wordt beschreven te verzamelen en te verwerken.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen voor de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die verschijnen op de site van https://www.sar-benelux.com of in zijn mobiele applicatie en als de gebruiker de storting van cookies door verder te bladeren op de Website of de mobiele applicatie van https://www.sar-benelux.com , Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw terminals plaatsen (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u ermee instemt, door verder te bladeren op de Website of de mobiele applicatie van https://www.sar-benelux.com . De gebruiker kan op elk moment zijn toestemming voor het plaatsen van dit type cookie door https://www.sar-benelux.com intrekken.

Paragraaf 8.2. INTERNETTAGS

https://www.sar-benelux.com kan af en toe gebruik maken van webbakens (ook wel “tags” of actietags, één-pixel GIF’s, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s en één-op-één GIF’s) en deze implementeren door via een webanalyse-specialist die zich in het buitenland bevindt (en dus de bijbehorende informatie opslaat, inclusief het IP-adres van de gebruiker).

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina’s ervan.

Deze technologie stelt https://www.sar-benelux.com in staat om de reacties van bezoekers op de site en de doeltreffendheid van zijn acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals de gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe dienstverlener kan informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites die deze tags gebruiken, rapporten over de activiteit van de Site samenstellen ter attentie van https://www.sar-benelux.com en andere diensten verlenen met betrekking tot de gebruik ervan en internet.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://www.sar-benelux.com is onderworpen aan het Franse recht.
Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.

Scroll to Top