POLITIEKE VERTROUWELIJKHEID
Mise à jour le 1er janvier 2022

1. Partijen en doelen

SAR Belgium (ci-après ” SAR Belgium ” ou le ” Responsable du Traitement “) 54 avenue Louise, 1050 Bruxelles               

BCE / TVA : BE0713489636   
Registre des personnes morales : Bruxelles   
Mail : info(at)sar-Belgium.com   
Telefoon : +32.484.676.950 


Autoriteit voor toezicht : FSMA – Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 


SAR Belgium stelt dit Privacybeleid op, dat tot doel heeft de Gebruikers van de website die op het volgende adres wordt gehost : www.sar-Belgium.com (hierna de ” Site “) op transparante wijze te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door SAR Belgium. 

De term ” Gebruiker ” verwijst naar elke gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze interactie mee heeft.

Als zodanig bepaalt SAR Belgium alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers. SAR Belgium verbindt zich hiertoe alle nodige maatregelen te nemen om de verwerking van persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (ci-na, ” de Wet “) en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de ” Regels “).

SAR Belgium is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van gebruikers verwerkt op zijn verzoek en voor zijn rekening (hierna de ” Onderaannemer “). Indien nodig verbindt SAR Belgium zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende waarborgen biedt wat betreft de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Regelgeving.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Gebruik van de site door gebruikers kan leiden tot de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door SAR Belgium, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, of door dienstverleners die handelen in naam en voor rekening van SAR Belgium, zal in overeenstemming zijn met de Wet en de Regelgeving.

De persoonsgegevens worden door SAR Belgium, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, verwerkt via : 

De meegedeelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om contact met u op te nemen. U hebt recht op toegang, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid, beperking, verzet, intrekking van uw toestemming op elk moment en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, evenals om het lot van uw postmortale gegevens te regelen. U kunt deze rechten uitoefenen per post of per e-mail. Het kan zijn dat u om een identiteitsbewijs wordt gevraagd. We bewaren uw gegevens tijdens de contactperiode en vervolgens voor de periode van wettelijk verjaring voor proeftijddoeleinden en procesbeheer. We behouden ons het recht voor om deze pagina op elk moment te wijzigen. Wij nodigen u dan ook uit om het regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Datum laatste update : 1 januari 2022               

 

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van het Reglement worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en zijn als volgt : 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om :   

– u gebruik te laten maken van onze diensten;  
– contact met u opnemen om op uw verzoeken te reageren;  
– ons in staat te stellen anonieme tellingen en bezoekersstatistieken op te stellen die strikt noodzakelijk zijn voor de levering van diensten; – zorgen voor de veiligheid van de site;               

– u laten profiteren van onze producten en diensten;  
– u te informeren over de diensten waarvoor u interesse heeft getoond en die u op onze site worden aangeboden; – ons in staat te stellen te reageren op officiële verzoeken van daartoe bevoegde openbare of gerechtelijke autoriteiten.               

4. Persoonsgegevens die waarschijnlijk worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in, bij het bezoeken en gebruiken van de Site, dat SAR Belgium de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, volgens de methoden en principes beschreven in dit Privacybeleid : 

Naam, voornaam, adres, beroep, telefoonnummer en alle informatie gecommuniceerd via de risicodeclaratieformulieren.

5. Toestemming

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. Deze overeenkomst dekt de inhoud van dit privacybeleid.

Het toestemmingsbewijs is gebaseerd op het positieve effect van het gebruik van een coché la case proposant van het vertrouwelijke beleid en het recht op hypertexte. Ce toestemming is een onmisbare voorwaarde voor het effectueren van bepaalde operaties op de Site of permettre à l’Utilisateur d’entrer en relation contractuelle avec SAR Belgium. Tout contrat liant SAR Belgium en een gebruiker portant sur les services en biens voorstellen sur le Site is ondergeschikt aan de aanvaarding van de la Politique de vertrouwelijke par l’Utilisateur.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke zijn persoonsgegevens verwerkt en verzamelt, in overeenstemming met de methoden en principes opgenomen in dit Privacybeleid, die hij meedeelt op de Site of ter gelegenheid van de diensten aangeboden door SAR Belgium, voor de hierboven vermelde doeleinden .

De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen op basis van de eerder gegeven toestemming.

6. Duur van de bewaring van de persoonlijke gegevens van gebruikers

Overeenkomstig artikel 13 §2 van de Verordening en van de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te kunnen verwezenlijken waarvoor ze worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen korter dan : 1 jaar 

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, werknemers, onderaannemers of leveranciers van SAR Belgium die adequate gegevensbeveiligingswaarborgen bieden, en die samenwerken met SAR Belgium in het kader van de marketing van producten of het verlenen van diensten. Ze handelen onder het rechtstreekse gezag van SAR Belgium en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit privacybeleid. SAR Belgium zorgt ervoor dat ze deze gegevens enkel voor de beoogde doeleinden zullen verwerken, op een discrete en veilige manier.

In het geval dat de gegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketing- of prospectiedoeleinden, wordt de Gebruiker vooraf geïnformeerd zodat hij zijn toestemming kan geven voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens.

8. Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

De volgende persoon wordt aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming (hierna ” DPO “) : Anne Denayer 

De rol van de DPO is te zorgen voor een goede uitvoering van nationale en supranationale bepalingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

De DPO kan als volgt gecontacteerd worden : info(a)sar-Belgium.com 

9. Gebruikersrechten

De Gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres : info(at)sar-Belgium.com, of een geadresseerde brief met een kopie van zijn kredietkaart. het volgende adres : Louizalaan 54, 1050 Brussel  

Bij. Toegangsrechten

Overeenkomstig artikel 15 van het Reglement garandeert SAR Belgium het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens en tot de volgende informatie:

·        de doeleinden van de verwerking ; 

·        de betrokken categorieën persoonsgegevens ; 

·        de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers die in derde landen of internationale organisaties zijn gevestigd ; 

·        indien mogelijk, de beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die gebruikt worden om deze termijn te bepalen ; 

·        het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, eerste en vierde lid van de verordening, en, althans in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene

De gegevensbeheerder kan de betaling van een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten verlangen voor eventuele extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek elektronisch indient (via het e-mailadres bijvoorbeeld), wordt de informatie verstrekt in een veelgebruikte elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens wordt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker meegedeeld.

B. Recht op rectificatie

SAR Belgium garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 16 van het Reglement kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker voert eerst zelf de nodige wijzigingen door vanuit zijn gebruikers-/andere account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan SAR Belgium.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

tegen Recht op gegevenswissing

De Gebruiker heeft het recht om de verwijdering van zijn persoonlijke gegevens zo snel mogelijk te verkrijgen in de gevallen vermeld in artikel 17 van het Reglement.

Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze op grond van de vorige paragraaf moet wissen, neemt de verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, ook van technische aard, om andere verwerkingsverantwoordelijken die deze persoonsgegevens verwerken waarvan de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door deze verwerkingsverantwoordelijken van elke link naar deze persoonsgegevens, of van enige kopie of reproductie daarvan.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

·        de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

·        om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist waarin is voorzien door het Unierecht of door het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of om een taak van algemeen belang uit te voeren of die onder de uitoefening van het openbaar gezag valt de controller;

·        het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

D. Recht op beperking van de verwerking

De Gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de hypothesen vermeld in artikel 19 van het Reglement.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Overeenkomstig artikel 20 van het Reglement hebben Gebruikers het recht om van SAR Belgium de hen betreffende persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. De gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat SAR Belgium dit hindert in de gevallen voorzien door de Regelgeving.

Wanneer de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent op grond van de vorige paragraaf, heeft hij het recht om te verkrijgen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere worden verzonden, wanneer dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Het recht op dataportabiliteit laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.

F. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens vanwege zijn specifieke situatie, inclusief de automatisering van gegevens door SAR Belgium. In overeenstemming met artikel 21 van het Reglement zal SAR Belgium niet langer persoonsgegevens verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en de rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, heeft de Gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

G. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door SAR Belgium bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgiumisch grondgebied. Meer informatie vindt u op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

L’introduction d’une plainte se fait aux adressen suivantes:

Gegevensbeschermingsautoriteit  
Persstraat 35, 1000 Brussel  
Telefoon. + 32 2 274 48 00  
Fax. + 32 2 274 48 35  
E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

10.Koekjes

De site gebruikt cookies om gebruikers van de site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om Gebruikers een betere browse-ervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doeleinden en methoden van cookies staan in dit artikel.

Bij. Algemene principes

Een “Cookie” is een bestand dat bij het raadplegen van de Website tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geplaatst door derde partijen waarmee SAR Belgium samenwerkt.

Sommige cookies die door SAR Belgium worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de goede werking van de site, andere verbeteren de gebruikerservaring.

De Gebruiker kan cookies personaliseren of deactiveren door zijn browser te configureren.

Door gebruik te maken van de Website gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

B. Type cookies en nagestreefde doeleinden

Er worden verschillende soorten cookies gebruikt door SAR Belgium op de Site : 

·        Technische cookies : ze zijn noodzakelijk voor de werking van de website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de gebruiker te vergemakkelijken ;  

·        Statistische cookies en cookies voor het meten van het publiek : deze cookies maken de herkenning van de gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectief middel om het browsen van de gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die hen kunnen interesseren. Ze stellen SAR Belgium ook in staat om mogelijke fouten op de Website te identificeren en te corrigeren. 

·        Functionele cookies : deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal) ;  

·        Tracking cookies : SAR Belgium gebruikt tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van Gebruikers met de inhoud van de Site te meten en om anonieme statistieken te produceren. Met deze statistieken kan SAR Belgium de Website verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/ 

tegen Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die waarschijnlijk op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen, evenals hun bewaartermijn, zijn als volgt : 

1 jaar

D. Cookiebeheer

Indien de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze gemakkelijk beheren of verwijderen door de parameters van zijn browser te wijzigen. De programmering van de browser stelt de Gebruiker ook in staat om een melding of melding te ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en dus besluit deze te accepteren of te weigeren.

Als de Gebruiker bepaalde cookies deactiveert, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Bepaalde delen van de Website zijn daardoor mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker aldus bepaalde cookies wenst te beheren en/of te verwijderen, kan hij dit doen via de volgende link(s):

Voor gebruikers met een browser : 

·        Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 

·        Microsoft Edge : http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq 

·        Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl 

·        Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-disable-cookies-preferences 

·        Safari : https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA 

Als de Gebruiker weigert om Google Analytics-cookies te gebruiken, wordt hij uitgenodigd om zijn browser dienovereenkomstig te configureren op de volgende website : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

11. Beperking van aansprakelijkheid van de gegevensbeheerder

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met SAR Belgium. De inhoud van deze sites en hun naleving van de wet- en regelgeving vallen niet onder de verantwoordelijkheid van SAR Belgium.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven voor de minderjarige onder de 16 om persoonlijke informatie of gegevens op de website te verstrekken. SAR Belgium raadt personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over minderjarigen ten zeerste aan om verantwoord en veilig internetgebruik te bevorderen. De gegevensbeheerder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar wiens toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens – in het bijzonder met betrekking tot de leeftijd die door minderjarigen is ingevoerd. In geen geval zullen persoonlijke gegevens door de gegevensbeheerder worden verwerkt als de gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.

SAR Belgium is niet verantwoordelijk voor het verlies, de corruptie of de diefstal van persoonsgegevens veroorzaakt in het bijzonder door de aanwezigheid van virussen of volgende computeraanvallen.

12. Beveiliging

Verwerkingsverantwoordelijke treft organisatorische en technische maatregelen om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De gegevensbeheerder gebruikt standaard versleutelingstechnologieën binnen de IT-sector bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de site.

13. Wijziging van het privacybeleid

SAR Belgium behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op dit gebied. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en aanpassingen. Een dergelijke wijziging zal op de Site worden weergegeven of per e-mail worden verzonden met het oog op oppositie.

14. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgiumische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van SAR Belgium.

15.Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de gegevensbeheerder via het volgende adres : info(at)sar-Belgium.com 

1/10

 

 

Scroll to Top